τοῦ ἑδρεύοντος στήν Ἐκάλη Ἀττικῆς Σωματείου μέ τήν ἐπωνυμία             «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» 

Α. ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ἱδρύεται Πολιτιστικό Σωματεῖο μέ τήν ἐπωνυμία «Ἐξωραϊστικός καί Πολιτιστικός Σύλλογος Ἐκάλης Ἀττικῆς», τό ὁποῖο ἔχει τήν ἕδρα του στήν Ἐκάλη τῆς Κοινότητος Ἐκάλης Ἀττικῆς, καί συγκεκριμένως τήν ἑκάστοτε κατοικία τοῦ Πρόεδρου ἤ ὅπου ἀλλοῦ ὁρισθεῖ ἀπό τήν Γενική Συνέλευση αὐτοῦ.   

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Σκοποί τοῦ Συλλόγου εἶναι: 

α) ἡ μελέτη τῶν ἐξωραϊστικῶν προβλημάτων τῆς περιοχῆς καί ἡ κατά τό δυνατόν πρακτική ὑποβοήθηση τῶν ἁρμοδίων ὀργανισμῶν στήν ἐκτέλεση πάσης φύσεως ἔργων στήν περιοχή, 

β) ἡ καλλιέργεια αἰσθημάτων ἀλτουϊσμοῦ, φιλαλληλίας καί ἀγάπης μέσῳ τῶν ὁποίων θά ἐπιτευχθεῖ ἡ σύσφιξη τῶν δεσμῶν ἀγαθῆς γειτονίας καί ἡ πλέον ἄνετος, ἀξιοπρεπής καί ἀνεμπόδιστος διαμονή καί διαβίωση ὅλων τῶν κατοίκων τῆς Ἐκάλης, 

γ) ἡ ἐπιδίωξη συνεργασίας τοῦ Συλλόγου μέ ἄλλες ἐξωραϊστικές καί πνευματικές ὀργανώσεις τῶν περιοχῶν γύρω από τήν Ἐκάλη, ὥστε μέσῳ κοινῶν συσκέψεων ἤ συνεδρίων νά ἐπιτυγχάνονται τελειότερα οἱ σκοποί τοῦ Συλλόγου, τόσο γιά τήν Ἐκάλη, ὅσο καί γιά τήν λοιπή γειτονική περιοχή,

δ) ἡ ἐκτέλεση παντός εἴδους ἐξωραϊστικκαί τεχνικῶν ἔργων, καθώς καί ἔργων προνοίας, καί ἡ διατήρηση τοῦ ὑφισταμένου οἰκιστικοῦ χαρακτῆρος καί

ε) ἡ παρακολούθηση τῆς τηρἠσεως τῶν ὅρων δομήσεως στήν περιοχή τῆς Ἐκάλης Ἀττικῆς καί ἡ ἐνεργός συμμετοχή τοῦ Συλλόγου σέ κάθε προσπάθεια τροποποιήσεως τῶν ἤδη ἰσχυόντων.       

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ἡ ἐπίτευξη τῶν ἀνωτέρω σκοπῶν τοῦ Συλλόγου ἐπιδιώκεται μέ ὅλα τά νόμιμα μέσα. Αὐτά, ένδεικτικῶς, εἶναι τά κάτωθι:  

α) ἡ ἔκδοση περιοδικοῦ δελτίου ἐνημερώσεως, γιά τους σκοπούς καί τήν δράση τοῦ Συλλόγου, πρός ἐσωτερική καί ἐξωτερική προβολή τῆς περιοχῆς,   

β) ἡ συγκρότηση βιβλιοθήκης πρός δωρεάν χρήση, τόσο ἀπό τά μέλη τοῦ Συλλόγου, ὅσο καί ἀπό λοιπά πρόσωπα, 

γ) ἡ διοργάνωση τεΐων, συγκεντρώσεων κλπ, πρός καλλιέργεια τοῦ ἐξωραϊστικοῦ πνεύματος στήν περιοχή καί ἐπικοινωνία τῶν μελῶν, γιά τήν ἐνημέρωσή τους σχετικῶς μέ τήν πορεία καί δράση τοῦ Συλλόγου,    

δ) ἡ ὑποβολή ὑπομνημάτων καί μελετῶν, ἐκτελέσεων διαφόρων τεχνικῶν καί ἐξωραϊστικῶν ἔργων, πρός τίς Ἀρχές ἀλλά καί ἡ ἐκτέλεση πλείστων ἐξ αὐτῶν διά τῶν οἰκονομικῶν δυνάμεων τοῦ Συλλόγου, 

ε) ἡ συνεργασία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου μέ τήν Ἑταιρία «ΕΚΑΛΗ» καί μέ κάθε ἁρμόδια Ἀρχή γιά τήν ἐκτέλεση τῶν ἐξωραϊστικῶν καί λοιπῶν ἔργων τῆς περιοχῆς γιά τήν ἐφαρμογή τῶν διατάξεων περί κοινῆς ἡσυχίας, περί νομίμων σταθμεύσεων τῶν αὐτοκινήτων στίς ὁδούς καί τούς χώρους αὐτῆς, γιά τήν διασφάλιση τῶν κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα μέ τόν Ἀστικό Κώδικα ὅπως αὐτοί ἔχουν ἐγκριθεῖ ἀπό τήν ἁρμόδια Κρατική Ὑπηρεσία καί 

στ) ἡ προώθηση παντός ἔργου καί πάσης ὑποθέσεως δυνάμενης νά συμβάλει στήν εντελέστερη καί καλύτερη πραγματοποίηση τῶν ὡς ἄνω ἐπιδιώξεων τοῦ Συλλόγου.      

Τό Διοικητικό Συμβούλιο δύναται νά ἱδρύει ἐπιτροπές ὑπό τήν προεδρεία ἑνός ἐκ τῶν μελῶν του, τό ὁποῖο ὁρίζεται ἀπό τόν Πρόεδρο. Οἱ ἐπιτροπές αὐτές θά ἀσχολοῦνται μέ τήν ἐπίλυση ζητημάτων τοῦ Συλλόγου ἀφορώντων τήν εὐόδωση τῶν σκοπῶν αὐτοῦ, εἰσηγούμενες σχετικῶς στό ΔΣ.      

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ἡ χρονική διάρκεια τοῦ Συλλόγου εἶναι ἀπεριόριστη (ἄρθρα 5 καί 7 Ν. 602/1915, ἄρθρο 2 τοῦ ἀπό 28.11.1925 ΝΔ καί ἄρθρο 3 του ἀπό 30.11.1925 ΝΔ).

ΑΡΘΡΟ 5ο 

α) Τακτικά μέλη

Μέλη τοῦ Συλλόγου δύναται νά ἐγγράφονται οἱ ἰδιοκτῆτες κατοικιῶν καί οἱ μονίμως ἤ προσκαίρως διαμένοντες στήν περιοχή τῆς Ἐκάλης καθώς καί στά ὅμορα προάστια.        

Ἡ ἰδιότητα τοῦ Μέλους εἶναι ἀνεπίδεκτη ἀντιπροσωπεύσεως καί δέν μεταβιβάζεται, οὔτε κληρονομεῖται.

Γιά τήν ἐγγραφή κάθε μέλος, πλήν τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν, ὑποβάλλει στό Διοικητικό Συμβούλιο ἔγγραφη αἴτηση. Ἐπί τῆς αἰτήσεως αὐτῆς ἀποφαίνεται ἄμεσα τό ΔΣ τοῦ Συλλόγου. 

Ὁ Σύλλογος ὑποχρεοῦται νά τηρεῖ μητρῶο τῶν μελών του.        

β) Ἐπίτιμα μέλη

Ἐπίτιμα μέλη δύναται νά ἀνακηρυχθοῦν ἀπό τό ΔΣ οἱ προσφέροντες ἐξαιρετική ἠθική ἤ ὑλική ἐνίσχυση καί ἐν γένει ὑπηρεσία στό πλαίσιο τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου γιά τήν προαγωγή τῶν σκοπῶν του.     

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Κάθε μέλος τοῦ ὁποίου ἡ διαγωγή θεωρηθεῖ ἀσυμβίβαστη πρός τά συμφέροντα, τήν ἀξιοπρέπεια καί τό γόητρο τοῦ Συλλόγου ἤ παραβαίνει τίς νόμιμες ἀποφάσεις τοῦ ΔΣ ἤ τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τιμωρεῖται, ἀναλόγως, μέ παρατήρηση, ἐπίπληξη ἤ διαγραφή ἀπό τό μητρῶο τοῦ Συλλόγου, μέ ἀπόφαση τοῦ ΔΣ, δυναμένης νά ἐφεσιβληθεῖ μόνο ἀπό το τιμωρηθέν μέλος, ἐνώπιον τῆς 1ης μετά τήν τιμωρία τακτικῆς ἤ ἐκτάκτου Γενικῆς Συνελεύσεως ἀποφαινομένης ἀμετακλήτως.    

Ὡσαύτως κάθε μέλος τό ὁποῖο καθυστερεῖ τήν καταβολή τῆς συνδρομῆς του, πέραν τῆς διετίας, διαγράφεται μέ ἀπόφαση τοῦ ΔΣ κατόπιν προηγηθείσης σχετικῆς προειδοποιητικῆς έπιστολῆς καί ἐπανεγράφεται, μέ αἴτησή του, μετά τήν ἐξόφληση τῶν καθυστερουμένων. 

Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Ὁ Σύλλογος διοικεῖται ἀπό ἑπταμελές Διοικητικό Συμβούλιο ἀποτελούμενο ὑποχρεωτικῶς ἐκ μονίμων κατοίκων Ἐκάλης ἐκλεγόμενο, διά μυστικῆς ψηφοφορίας, ἀνά τριετία μεταξύ τῶν επί τριετία τουλάχιστον ταμειακῶς ἐν τάξει μελῶν του, παρά τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, συνερχομένης προς τοῦτο ἐντός τοῦ τελευταίου τριμήνου τοῦ ἀντιστοίχου ἔτους. Ἐάν στήν Γενική Συνέλευση τά θέματα εἶναι τέτοια ὥστε νά μήν ἐπαρκεῖ ὁ χρόνος γιά τήν διενέργεια τῶν ἀρχαιρεσιῶν, καθορίζεται ἀπό τήν Γενική Συνέλευση νέα ἡμερομηνία πρός τοῦτο ὁπότε ἡ Γενική Συνέλευση θεωρεῖται διακοπεῖσα καί συνεχισθεῖσα τήν καθορισθεῖσα ἡμερομηνία.      

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Συλλόγου, συνεδριάζει τακτικῶς μέν ἄπαξ τοῦ μηνός, κατόπιν προσκλήσεως τοῦ Προέδρου, άναφερούσης τά συζητηθησόμενα θέματα τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ἐκτάκτως, δέ ὁσάκις κρίνει ὁ Πρόεδρος ἥ ἡ πλειοψηφία τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου ὅτι καθίσταται ἀνάγκη συγκλήσεως αὐτοῦ, ὁριζομένων ὅμως σέ ὅλες τίς περιπτώσεις τῶν συζητητέων θεμάτων. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ ΔΣ λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τοῦ συνόλου τῶν μελῶν αὑτοῦ, εἶναι ὑποχρεωτικές γιά ὅλα τά μέλη τοῦ Συλλόγου, καταχωροῦνται δέ αὐτές στό Βιβλίο Πρακτικῶν τοῦ ΔΣ, τό ὁποῖο ὑπογράφεται ἀπό τά κατά τίς συνεδριάσεις παρόντα μέλη αὐτοῦ.     

Ἀπαρτία τοῦ ΔΣ ὑπάρχει ὅταν τά παρόντα μέλη αὐτοῦ εἶναι περισσότερα τῶν ἀπόντων, περιλαμβάνονται δέ μεταξύ τῶν παρόντων ὁ Πρόεδρος καί σέ περίπτωση άπουσίας ἤ κωλύματος αὐτοῦ ὁ Ἀντιπρόεδρος. Κάθε σύμβουλος, ὁ ὁποῖος ἀπουσιάζει ἀδικαιολογήτως ἐπί τρεῖς συνεχεῖς συνεδριάσεις ἀντικαθίσταται μέ ἀπόφαση τοῦ ΔΣ ἀπό τόν πρῶτο κατά σειρά ἀναπληρωματικό σύμβουλο. 

Ἡ ἀπουσία λόγῳ ἀσθενείας δέν θεωρεῖται ἀδικαιολόγητος.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Το ΔΣ ἐπιβλέπει καί ἐφαρμόζει τά διατασσόμενα ἀπό τό Καταστατικό καί τίς ἀποφάσεις τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων, ἀποφασίζει περί παραδοχῆς ἤ μή τῶν αἰτήσεων ἐγγραφῆς νέων μελῶν, ὡς περί τῆς ἐπιβαλλομένης γιά παράβαση τοῦ Καταστατικοῦ ἤ ἀποφάσεων τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, διαγραφῆς αὐτῶν. Ἐγκρίνει τίς ἀπαραίτητες ἐπιβαλλόμενες δαπάνες καί γενικῶς ἀποφασίζει γιά κάθε ἐνέργεια ἤ πράξη ἀφορώσης τόν Σύλλογο, ἐξαιρέσει τῶν πράξεων ἐκείνων γιά τίς ὁποῖες ἀποφάσισε ἤδη ἡ Γενική Συνέλευση ἤ μόνη ἁρμοδία πρός ἀπόφαση εἶναι ἡ Γενική Συνέλευση καί μεριμνᾶ γιά τήν ἐπίλυση παντός ζητήματος ἄγοντος στήν εὐόδωση τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου καί ἀναφερομένου ρητῶς στίς ἁρμοδιότητες τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.       

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ὁ Πρόεδρος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διευθύνει τίς συνεδριάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί εἰσηγεῖται σέ αὐτό ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, ἐπιμελεῖται τῆς ἐκτελέσεως τῶν ἀποφάσεων τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, ὑπογράφει τά ἐντάλαματα πληρωμῶν, τά ἔγγραφα καί κάθε ἀνακοίνωση τοῦ Συλλόγου μέ τόν Γενικό Γραμματέα, ἐκπροσωπεῖ δικαστικῶς, ἐξωδίκως καί ἐνώπιον πάσης Ἀρχῆς τόν Σύλλογο, λογοδοτεῖ ἐπί τῶν πεπραγμένων τοῦ Συλλόγου στίς Γενικές Συνελεύσεις κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του στήν Προεδρεία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Ὡσαύτως αὐτός προεδρεύει τῶν συνεδριάσεων τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων, πλήν αὐτῆς κατά τήν ὁποία λογοδοτεῖ ἡ Διοίκηση ἐπί τῶν πεπραγμένων της, καθώς, καί αὐτῆς γιά τήν διενέργεια τῶν ἀρχαιρεσιῶν, ὁπότε ὡς Πρόεδρος τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως ἐκλέγεται ἕτερο μέλος.  

ΑΡΘΡΟ 11ο

Ὁ Ἀντιπρόεδρος ἀναπληρώνει τόν Πρόεδρο ἀπόντα ἤ κωλυόμενο. Τόν Ἀντιπρόεδρο κωλυόμενο ἀναπληρώνει ὁ σύμφωνα μέ τίς ἀρχαιρεσίες πρῶτος κατά σειρά πλειοψηφήσας σύμβουλος.                 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Ὁ Γενικός Γραμματέας τηρεῖ τά πρακτικά καί τήν σφραγῖδα τοῦ Συλλόγου, ἐνεργεῖ τήν ἀλληλογραφία, φυλάσσει τό ἀρχεῖο, τά ἔπιπλα καί τά σκεύη καί συντρέχει τόν Ταμία στό ἔργο του, συντάσσων μετ’ αὐτοῦ τόν προϋπολογισμό καί ἀπολογισμό ἑκάστου ἔτους ἤ διαστήματος θητείας, πρός ὑποβολή αὐτῶν στήν Γενική Συνέλευση γιά τήν ἀπαραίτητη ἔγκριση. Ἐπίσης τηρεῖ βιβλίο εἰσερχομένων καί ἐξερχομένων ἐγγράφων. Ὅλα τά ἔγγραφα, τά ὁποῖα λαμβάνονται ἀπό τόν Σύλλογο, ἤ ἀντίγραφα τῶν ἀποστελλομένων ἐγγράφων θά ταξινομοῦνται ἐντός φακέλλου κατά ἔτη. Τόν Γενικό Γραμματέα κωλυόμενο ἀναπληρώνει ἕνα ἀπό τά μέλη τοῦ ΔΣ μετά ἀπό ἀπόφασή του.       

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Ὁ Ταμίας ἐνεργεῖ, μέ ἐντολή τοῦ Προέδρου, τίς εἰσπράξεις καί πληρωμές τοῦ Συλλόγου, τηρῶν Βιβλίο Ταμείου καί τά κατά τήν φορολογική νομοθεσία βιβλία διπλοτύπων ἀποδείξεων εἰσπράξεων καί ἐνταλμάτων πληρωμῆς, μετά τῶν σχετικῶν δικαιολογητικῶν, συντρεχόμενος δέ ἀπό τόν Γενικό Γραμματέα καί Συμβούλων συντάσσει τόν προϋπολογισμό καί ἀπολογισμό, καταθέτει δέ στίς Τράπεζες κάθε ποσό εἰσπράξεως, μετά σχετικῆς, σέ συμφωνία τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, προβλέψεως ἐπικειμένων πληρωμῶν ἀναλαμβάνει, ἐκ τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων τοῦ Συλλόγου, οἱονδήποτε ποσό, κατόπιν ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, βάσει σχετικοῦ ἐγγράφου τοῦ Συλλόγου καί ἀποσπάσματος τοῦ οἰκείου πρακτικοῦ. Ὁ Ταμίας ὑποβάλλει στό ΔΣ, στήν ἀρχή ἑκάστου μηνός συνοπτική κατάσταση ἐσόδων καί ἐξόδων τοῦ προηγουμένου μηνός. Ἀνακοινώνει στήν Τακτική Γενική Συνέλευση τόν συνταχθέντα ἀπολογισμό καί προϋπολογισμό διαχειρίσεως, καθώς καί τήν κατάσταση τῆς περιουσίας τοῦ Συλλόγου.        

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Οἱ Σύμβουλοι συντρέχουν τόν Γενικό Γραμματέα καί τόν Ταμία κατά τά ὁριζόμενα ἀνωτέρω. Ὡσαύτως τό ΔΣ δύναται ἐφόσον οἱ ἐργασίες τοῦ Συλλόγου αὐξηθοῦν σημαντικῶς νά προσλαμβάνει τό ἀναγκαῖο, γιά τήν διεκπεραίωση αὐτῶν προσωπικό καθορίζοντας καί τήν ἀντιμισθία αὐτοῦ.   

Δ. ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Ὁσάκις διενεργοῦνται ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη τῶν μελῶν τοῦ ΔΣ τοῦ Συλλόγου, διενεργοῦνται ταυτοχρόνως καί γιά τήν ἀνάδειξη τριμελοῦς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, ἡ ὁποία παρακολουθεῖ τήν θητεία τοῦ συνεκλεγομένου μέ αὐτή Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς προεδρεύει τό πλειοψηφίσαν μέλος.      

Ἡ Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή συνεδριάζει δύο τουλάχιστον φορές κατ’ ἔτος (μία ἀνά ἕκαστο ἑξάμηνο). Παρακολουθεῖ καί ἐλέγχει μετά τῆς δεούσης προσοχῆς τό διαχειριστικό ἔργο τοῦ Συλλόγου, συντάσσει καί ὑποβάλλει στήν Γενική Συνέλευση σχετική ἐπ’ αὐτοῦ ἔκθεση καθώς καί τίς σχετικές προτάσεις της.  

Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς λαμβάνονται κατά πλειοψηφία τοῦ συνόλου τῶν μελῶν της, καταχωροῦνται δέ εἰς ἰδιαίτερο Βιβλίο Πρακτικῶν, τό ὁποῖο ὑπογράφεται άπό τά κατά τήν Συνεδρίαση παρόντα μέλη αὐτῆς.

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Τά ἀξιώματα τῶν μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς εἶναι κατά κανόνα τιμητικά καί οἱ ὑπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. 

Τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, δέν δύνανται νά εἶναι συγχρόνως καί ἔμμισθοι ὑπάλληλοι τοῦ Συλλόγου, οὔτε νά λαμβάνουν ὑπό οἱονδήποτε τύπο καί δι’ οἱονδήποτε λόγο μισθό ἤ ἀποζημίωση, ἐξαιρουμένων τῶν ὁδοιπορικῶν καί τῆς ἡμερησίας ἀποζημιώσεως γιά δικαιολογημένες ὑπηρεσίες ἐκτός ἕδρας, κατόπιν εἰδικῶν ἑκάστοτε ἀποφάσεων τοῦ ΔΣ ἐγκρινομένων ἀπό τήν Γενική Συνέλευση. Κάθε παράβαση τοῦ παρόντος βαρύνει ποινικῶς καί ἀστικῶς ἀλληλεγγύως τόν Πρόεδρο καί τόν Ταμία τοῦ Συλλόγου.   

Τά μέλη τοῦ ΔΣ καί τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς δἐν ἔχουν ψῆφο ἐπί τῶν ἀφορώντων αὐτούς προσωπικῶν ζητημάτων.            

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Γενομένης δεκτῆς τῆς αἰτήσεως ἐγγραφῆς τοῦ μέλους, ὑποχρεοῦται αὐτό ὅπως καταβάλει τήν άπό τό ΔΣ ὁριζομένη ἑκάστοτε ἐτήσια συνδρομή ὡς καί τό, έπίσης ἐκ τοῦ ΔΣ ὁριζομένου, ἐφάπαξ δικαίωμα ἐγγραφῆς του καί ὅπως παρακολουθεῖ ἀνελλιπῶς τίς ἐργασίες τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων καί συμμορφοῦται πρός τίς ἀποφάσεις αὐτῶν, τίς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ καί τίς ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, γιά τήν προαγωγή καί ἐπίτευξη τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου. Σέ περίπτωση ἐγγραφῆς περισσοτέρων μελῶν τῆς ἱδίας ἐν στενῇ ἐννοίᾳ οἰκογενείας, δικαίωμα ἐγγραφῆς καταβάλλεται μόνο ἀπό τό κατά πρῶτο χρονικῶς ἐγγραφέντος ἤ ἐγγραφησομένου μέλους, ἐνῶ σέ καταβολή ἐτησίας συνδρομῆς ὑποχρεοῦνται ἅπαντες.  

Τά ἐπίτιμα μέλη οὐδεμία οἰκονομική ὑποχρέωση φέρουν ἔναντι τοῦ Συλλόγου.    

ΑΡΘΡΟ 18ο 

Τά μέλη, τά ὁποῖα εἶναι ταμειακῶς ἐν τάξει, ἔχουν δικαίωμα νά μετέχουν μετά ψήφου, τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων, νά ἐκλεγοῦν καί νά ἐκλέγονται. Δικαιοῦνται νά προσκαλοῦν ἔκτακτη Γενική Συνέλευση κατά τά ὁριζόμενα στό ἄρθρο 19, ὁπότε ἡ σύγκληση αὐτῆς εἶναι ὑποχρεωτική γιά τό Διοικητικό Συμβούλιο, τό ὁποῖο ὀφείλει νά πράξει αὐτό ἐντός δεκαπενθημέρου ἀπό τῆς λήψεως τῆς ἄνω αἰτήσεως. Ὡσαύτως δικαιοῦνται νά λαμβάνουν γνώση τῶν πρακτικῶν τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων ὁποτεδήποτε καί τοῦ ἀπολογισμοῦ καί προϋπολογισμοῦ διαχειρίσεως πέντε (5) τουλάχιστον ἡμέρες πρό τῆς ὑποβολῆς αὐτῶν στήν τακτική Γενική Συνέλευση.      

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 19ο 

Κατά τήν τακτική συνεδρίαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως το Διοικητικό Συμβούλιο ὑποβάλλει τόν ἀπολογισμό τῆς θητείας του, τόν προϋπολογισμό τοῦ νέου ἔτους καί ἐκθέτει τά πεπραγμένα αὐτοῦ, ὥστε μέ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως, λαμβανομένης διά μυστικής ψηφοφορίας, νά ἀπαλλαγεῖ πάσης εὐθύνης μέ τήν ἔγκριση τῶν ἀνωτέρω θεμάτων. Στήν Γενική Συνέλευση ὑποβάλλει ἔκθεση καί ἡ Ἐξελεγκτική Ἐπιτροπή, ἡ ὁποῖα ἀπαλλάσσεται πάσης εὐθύνης ὅπως καί τό ΔΣ. Ἡ Γενική Συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου εἶναι τό κυρίαρχο σῶμα αὐτοῦ καί λαμβάνει κάθε νόμιμη ἀπόφαση ἐπί τῶν θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως, καθώς καί ἐπί παντός ἑτέρου πρό αὐτῆς εἰσαγωμένου. Ἡ Γενική Συνέλευση ἀνακαλεῖ ὁποτεδήποτε τά μέλη τοῦ ΔΣ καί τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁμοίως ἀποφασίζει ἀνεκλήτως ἐπί πάσης προσφυγῆς μέλους γενομένης διαγραφῆς του, ἤ περί μή γενομένης δεκτῆς αἰτήσεως ἐγγραφῆς αὐτοῦ. Ὡσαύτως ἡ Γενική Συνέλευση συγκαλεῖται καί ἐκτάκτως ὁσάκις παραστεῖ ἀνάγκη, κατά τήν κρίση τοῦ ΔΣ ἤ ἐάν τό ζητήσει τό ἕνα πέμπτο (1/5) τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν τοῦ Συλλόγου δι’ ἐγγράφου αἰτήσεώς του, στήν ὁποῖα πρέπει νά ἀναγράφονται σαφῶς τά πρός συζήτηση καί ἀπόφαση θέματα καί τά αἴτια καί ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο συγκαλεῖται ἡ Γενική Συνέλευση.             

Οἱ προσκλήσεις γιά τίς Γενικές Συνελεύσεις πρέπει νά ἀναγράφουν τόν τόπο καί τόν χρόνο πραγματοποιήσεως αὐτῶν, καθώς καί τά πρός συζήτηση θέματα. Ὑπογράφονται ἀπό τόν Πρόεδρο ἤ τόν Ἀντιπρόεδρο τοῦ ΔΣ. Ὁσάκις θά συγκαλοῦνται ἀπό τό ἕνα πέμπτο (1/5) τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν μελῶν ὑπογράφονται ἀπό αὐτἀ. Οἱ προσκλήσεις γνωστοποιοῦνται διά δημοσιεύσεως σέ μία τουλάχιστον τῶν ἡμερησίων ἐφημερίδων καί διά τοιχοκολλήσεως στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου καί σέ ἕτερο ἐμφανές μέρος τῆς περιοχῆς τῆς Ἐκάλης, ἀποστέλλονται δέ διά σχετικῆς ἐγκυκλίου πρός τά μέλη τοῦ Συλλόγου. Ὁ μεταξύ τῆς ἡμέρας τῆς κοινοποιήσεως τῆς προσκλήσεως καί τῆς ἡμέρας τῆς συνεδριάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως χρόνος δέν δύναται νά εἶναι μικρότερος τῶν ὀκτώ (8) πλήρων ἡμερῶν.             

Ἡ Γενική Συνέλευση εὑρίσκεται σέ ἀπαρτία παρόντος τοῦ ἡμίσεως τῶν ταμειακῶς ἐν τάξει μελῶν. Ἐάν δέν ἐπιτευχθεῖ ἀπαρτία στήν πρώτη συνέλευση τότε συνέρχεται νέα συνέλευση, στήν ὁποῖα ὑφίσταται ἀπαρτία ὁσοσδήποτε καί ἄν εἶναι ὁ ἀριθμός τῶν παρόντων μελῶν. Ἡ δεύτερη αὐτή συνέλευση συνέρχεται ἄνευ νεωτέρας προσκλήσεως μέ τήν πάροδο ὀκτώ (8) ἡμερῶν, τήν ἰδία ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος στόν ἴδιο τόπο καί τήν ἰδία ὥρα, αὐτό δέ γίνεται μνεία στήν κοινοποιουμένη ἀρχική πρόσκληση. Κατά τήν δεύτερη αὐτή συνέλευση ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτρέπεται νά προστεθεῖ νέο θέμα ἡμερησίας διατάξεως πρός συζήτηση. 

Ἕκαστο μέλος δύναται νά ἐκπροσωπηθεῖ στήν Γενική Συνέλευση μέ ἁπλή ἔγγραφη ἐξουσιοδότηση ἀπὀ ἄλλο μέλος δυνάμενο νά ψηφίζει γιά λογαριασμό του, μέ τόν περιορισμό ὅτι κάθε μέλος δύναται νά ἀντιπροσωπεύσει τουλάχιστον δύο ἀπόντα μέλη.  

Οἱ ἀποφάσεις τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως λαμβάνονται μέ ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν παρόντων μελῶν καί καταχωροῦνται σέ ἰδιαίτερο βιβλίο πρακτικῶν, τό ὁποῖο ὑπογράφεται ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καί τριῶν (3) τουλάχιστον ἐκ τῶν παρόντων μελῶν, προκειμένου δέ περί ἀρχαιρεσιῶν καί ἀπό τήν Ἐφορευτική Ἐπιτροπή.  

Μέ τήν ἔναρξη τῆς συνεδριάσεως καί πρό τῆς ἡμερησίας διατάξεως ἐκφωνεῖται ὁ κατάλογος τῶν παρόντων μελῶν καί καθορίζεται ἔτσι ὁ ἀριθμός τῶν ἀπαιτουμένων πρός σχηματισμό τῆς ἀπολύτου πλειοψηφίας ψήφων.        

Ζ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ κλπ

ΑΡΘΡΟ 20ο

Οἱ ψηφοφορίες διενεργοῦνται δι’ ἀνατάσεως τῶν χειρῶν ἐκτός ἐάν τό ἕνα τέταρτο (1/4) τῶν παρόντων ζητήσει τήν μέ ὀνομαστική κλήση ἤ μέ μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία, ὁπότε ἐφαρμόζεται ὁ ζητηθείς τρόπος ψηφοφορίας. Στίς μυστικές διά ψηφοδελτίων ψηφοφορίες ἐκλέγεται ἀπό τήν Γενική Συνέλευση πρός διεξαγωγή αὐτῶν τριμελής Ἐφορευτική Ἐπιτροπή.       

Οἱ ἀρχαιρεσίες διενεργοῦνται μέ μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία κατά τήν ἑξῆς διαδικασία. Ἀρχαιρεσίες, δηλαδή ἐκλογή Διοικητικοῦ Συμβουλίου καί Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς γίνονται ἀνά τριετία κατά τήν Τακτική Γενική Συνέλευση τό τελευταῖο τρίμηνο τοῦ ἔτους. Οἱ ἀρχαιρεσίες καταχωροῦνται ὡς τελευταῖο θέμα στήν ἡμερήσια διάταξη τῆς Συνελεύσεως. Το ἀργότερο δύο (2) πλήρεις ἡμέρες πρό τῶν ἐκλογῶν οἱ ἐπιθυμοῦντες νά ἐκλεγοῦν μέλη τοῦ ΔΣ ἤ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς, καταθέτουν περί αὐτοῦ σχετική δήλωση. 

Ἐπίσης ὑποψήφιοι δύναται νά ὑποδειχθοῦν κατόπιν ἐγγράφου προτάσεως πέντε (5) μελῶν. Βάσει τῶν δηλώσεων ἤ προτάσεων ὁ Πρόεδρος τοῦ ΔΣ συντάσσει πίνακα ὑποψηφίων στόν ὁποῖο ἀναγράφονται χωριστά οἱ ὑποψήφιοι τοῦ ΔΣ καί οἱ ὑποψήφιοι τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς. Ὁ πίνακας αὐτός (ψηφοδέλτιο) δακτυλογραφεῖται ἤ ἐκτυπώνεται καί τοιχοκολλᾶται τήν προηγουμένη τῶν ἀρχαιρεσιῶν στά γραφεῖα τοῦ Συλλόγου καί σέ ἐμφανές μέρος τῆς περιοχῆς τῆς Ἐκάλης.

Μετά τήν ἐξάντληση τῶν ἄλλων θεμάτων τῆς ἡμερησίας διατάξεως τῆς Τακτικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καί πρίν τίς ἀρχαιρεσίες διανέμεται στά παρόντα μέλη τό ψηφοδέλτιο τῶν ὑποψηφίων. Ἡ ἐκλογή τῶν τακτικῶν μελῶν τοῦ ΔΣ καί τῶν ἀναπληρωματικῶν αὐτῶν γίνεται συγχρόνως.

Τακτικά μέν μέλη λογίζονται οἱ ἐκ τῶν ὑποψηφίων λαβόντες τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία τῶν παρόντων ἑπτά πρῶτοι, ἀναπληρωματικά δέ οἱ κατά σειρά ἑπόμενοι τρεῖς. Ὁμοίως γίνεται ἡ ἐκλογή τῶν τριῶν τακτικῶν καί δύο ἀναπληρωματικῶν μελῶν τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς. Στήν περίπτωση κατά τήν ὁποία ἡ πρώτη ψηφοφορία δέν ἀπέδωσε ἀπόλυτη πλειοψηφία γίνεται νεωτέρα ἐκλογή μεταξύ τῶν μή λαβόντων τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία, ὁπότε ἐκλέγονται οἱ λαβόντες τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία κατά τήν δεύτερη αὐτή ἐκλογή. Τά μέλη δύνανται ἐπί μέν τῶν ψηφοδελτίων γιά τό ἀξίωμα τοῦ ΔΣ νά θέτουν μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς προτιμήσεως, ἐπί δέ τῶν ψηφοδελτίων γιά τό ἀξίωμα τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς μέχρι δύο (2) σταυρούς προτιμήσεως.   

Τερματιζομένης τῆς ψηφοφορίας διενεργεῖται ἡ διαλογή τῶν ψηφοδελτίων, τά ὁποῖα μονογράφονται ἀπό τόν Πρόεδρο τῆς Ἐφορευτικῆς Ἐπιτροπῆς καί ἀκολούθως συντάσσεται πρακτικό διαλογῆς τό ὁποῖο καταχωρεῖται στό Βιβλίο Πρακτικῶν Γενικῶν Συνελεύσεων καί γίνεται ἡ ἀνακήρυξη ἐπιτυχόντων καί ἐπιλαχόντων, ἐκδιδομένης σχετικῆς ἀνακοινώσεως.

Τό ἀπερχόμενο ΔΣ ὀφείλει νά παραδώσει στό νεοεκλεγέν, διά πρωτοκόλλου, τήν περιουσία καί τά ἀρχεῖα τοῦ Συλλόγου ἐντός δεκαπέντε (15) ἡμερῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς, ἤ σέ περίπτωση ἐνστάσεως κατά τοῦ κύρους αὐτῆς ἐντός πέντε (5) ἡμερῶν ἀπό τῆς τελεσιδίκου ἐπικυρώσεὠς της ἀπό τήν ἁρμόδια Ἀρχή. Κατά το διάστημα αὐτό τόν Σύλλογο διοικεῖ τό παλαιό καί ἀπελθόν ΔΣ. 

Σέ περίπτωση θανάτου, ἀποχωρήσεως, διαγραφῆς ἤ διαρκοῦς κωλύματος μελῶν τοῦ ΔΣ ἤ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς καλοῦνται στήν ἀναπλήρωσή τους τά ἀναπληρωματικά μέλη κατά σειρά ἐπιτυχίας τους στίς ἀρχαιρεσίες, σέ περίπτωση θανάτου, ἀποχωρήσεως, διαγραφῆς ἤ διαρκοῦς κωλύματος καί αὐτοῦ, συγκαλεῖται ἐντός τῶν νομίμων προθεσμιῶν ἡ Γενική Συνέλευση πρός διενέργεια ἀναπληρωματικῶν ἐκλογῶν. Τά νεοεκλεγέντα μέλη ἐργἀζονται μέχρι λήξεως τῆς θητείας τῶν μελῶν τά ὁποῖα ἀναπληρώνουν.

Σέ περίπτωση παραιτήσεως κατά τήν διάρκεια τῆς θητείας του ὁλοκλήρου τοῦ ΔΣ ἤ τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς συγκαλεῖται ἐντός τῶν νομίμων προθεσμιῶν ἀπό τό ΔΣ Γενική Συνέλευση πρός διενέργεια ἀρχαιρεσιῶν ἡ θητεία δε τοῦ νεοεκλεγομένου ΔΣ ἤ Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς λογίζεται ἀρχομένη, ὡς καί ἐπί τῶν τακτικῶν ἐκλογῶν, ἀπό τῆς 1ης Ἰανουαρίου τοῦ ἔτους τῆς ἐκλογῆς τους.                                            

Η. ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 21ο

Τά ἔσοδα τοῦ Συλλόγου ἀποτελοῦν: 

α) τά δικαιώματα ἐγγραφῶν τῶν μελῶν,

β) οἱ ἐτήσιες συνδρομές τῶν μελῶν, 

γ) οἱ εἰσφορές τῶν μελῶν καί παντός ἐνδιαφερομένου γιά τήν εὐόδωση τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου, 

δ) οἱ πάσης φύσεως δωρεές καί ἔκτακτες εἰσφορές, 

ε) οἱ τόκοι τῶν κεφαλαίων του καί 

στ) πᾶν ἕτερο νόμιμο ἔσοδο τό ὁποῖο θά δημιουργθεῖ μέ τήν φροντίδα καί κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ ΔΣ συνεπείᾳ δραστηριότητός του.     

ΑΡΘΡΟ 22ο 

Τά κατά τό προηγούμενο ἄρθρο καταρτιζόμενα κεφάλαια τοῦ Συλλόγου διατίθενται σέ ἱερούς ναούς καί ἱδρύματα τῆς Ἐκάλης ἥ μή, καθοριζομένων ἑκάστοτε μέ κάθε λεπτομέρεια μέ ἀπόφαση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τό ταμειακό κεφάλαιο σέ περίπτωση διαλύσεως τοῦ Συλλόγου.  

ΑΡΘΡΟ 23ο 

Ὁ Σύλλογος ἔχει σφραγῖδα στρογγυλή φέρουσα κυκλικῶς γραμμένη τήν ἐπωνυμία «ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΑΛΗΣ-ΑΤΤΙΚΗΣ» καί στό μέσο αὐτῆς «ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1973».    

Θ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 24ο

Τό παρόν Καταστατικό δέν δύναται νά τροποποιηθεῖ παρά μόνο κατόπιν ἀποφάσεως εἰδικῶς πρός τοῦτο συγκαλουμένης Γενικῆς Συνελεύσεως κατά τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 99 τοῦ ΑΚ. Τά ὑπό τροποποίηση ἄρθρα πρέπει νά ἀναγράφονται λεπτομερῶς στήν ἡμερησία διάταξη τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.  

ΑΡΘΡΟ 25ο 

Πρός ἐπιτυχεστέρα καί ἀποτελεσματικωτέρα ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τῶν μελῶν καί τῆς ἐπιτεύξεως τῶν σκοπῶν τοῦ Συλλόγου, δύνανται νά συσταθοῦν μέ αἰτιολογημένη ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως γραφεῖα τοῦ Συλλόγου. Ἡ λειτουργία αὐτῶν ρυθμίζεται ἀπό τήν σχετική περί συστάσεώς τους ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως (ἐσωτερικός κανονισμός).    

ΑΡΘΡΟ 26ο 

Μέ ἀπόφαση τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καί ἐφόσον οἱ ὅροι τοῦ Συλλόγου καί οἱ ἀνάγκες τῶν έργασιῶν τό ἐπιβάλλουν δύναται νά ὁρισθεῖ ὅτι θά γίνεται πρόσληψη ὑπαλλήλου σύμφωνα μέ τήν κείμενη νομοθεσία. 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Ὁ Σύλλογος ἀνακηρύσσει δωρητές καί εὐεργέτες πρόσωπα προσενεγκότα ἐκτάκτως ἐν ὅλῳ ἤ τμηματικῶς ἀξιόλογα χρηματικά ποσά γιά τους σκοπούς τοῦ Συλλόγου. Αὐτή ἡ ἀνακήρυξη γίνεται μέ ἀπόφαση τοῦ ΔΣ ἐγκρινομένης στήν πρώτη μετά ἀπό αὐτή Γενική Συνέλευση. Τά ὀνόματα τῶν δωρητῶν καί εὐεργετῶν ἀναγράφονται σέ ἰδιαιτέρους διακριτικούς πίνακες τῶν δε μεγάλων εὐεργετῶν δύναται νά ἀποφασισθεῖ καί ἡ ἀνάρτηση τῆς φωτογραφίας αὐτῶν στά τυχόν ὑφιστάμενα  γραφεῖα τοῦ Συλλόγου.    

ΑΡΘΡΟ 28ο 

Γιά τήν διάλυση τοῦ Συλλόγου ἀπαιτεῖται ἀπόφαση εἰδικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως σύμφωνα μέ τό ἄρθρο 99 τοῦ ΑΚ. Σέ περίπτωση διαλύσεως ἡ περιουσία τοῦ Συλλόγου περιέχεται στό ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ, στήν ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ καί στόν ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΚΑΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 

ΑΡΘΡΟ 29ο 

Πᾶν ὅ,τι δέν προβλέπεται ἀπό τό παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται ἀπό τίς διατάξεις τοῦ Νόμου περί Σωματείων, σέ συνδυασμό μέ τά σχετικά ἄρθρα τοῦ ΑΚ. 

ΑΡΘΡΟ 30ο 

Τό παρόν Καταστατικό ἀποτελούμενο ἀπό τριάντα (30) ἄρθρα ψηφίστηκε ἄρθρο πρός ἄρθρο καί στό σύνολό του, ἀπό τήν Γενική Συνέλευση τῶν ἱδρυτικῶν μελῶν τοῦ Ἐξωραϊστικοῦ καί Ἐκπολιτιστικοῦ Συλλόγου Ἐκάλης Ἀττικῆς συγκληθείσης ἀπό τῶν αὐτῶν ἱδρυτῶν τήν ἕκτη (6η) τοῦ μηνός Ὀκτωβρίου 1973 στήν Ἐκάλη Ἀττικῆς, ἀναγνωρίστηκε μέ τήν ὑπ’ ἀρίθμ. 365/1974 άποφάσεως τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν καί καταχωρήθηκε στό οἰκεῖο βιβλίο σωματείων μέ ἀριθμό 4293/27.5.1974. 

Ἀκολούθως τροποποιήθηκαν τά ἄρθρα 1, 5, 7, 17, 19 καί 20 ἀπό τήν Γενική Συνέλευση τῆς 27ης Μαρτίου 1985 νομίμως συγκληθείσης καί ἡ τροποποίηση άναγνωρίστηκε μέ τήν ὑπ’ ἀρίθμ. 314/1986 άποφάσεως τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν μέ ἀριθμό 4293/24.3.1986. 

 Τέλος, τροποποιήθηκαν ἐκ νέου τά ἄρθρα 5, 6, 7, 17, 19, 20 καί 22 ἀπό τήν Γενική Συνέλευση τῆς 19ης Ἰουνίου 2019 νομίμως συγκληθείσης. 

Στήν Ἐκάλη στίς 19 Ἰουνίου 2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ